Di Malaysia, Perusahaan Sosial ditakrifkan sebagai entiti perniagaan yang didaftarkan di bawah sebarang undang-undang bertulis di Malaysia yang menghasilkan impak sosial atau alam sekitar yang positif secara proaktif dan pada masa yang sama mempunyai kemampuan kewangan yang mampan.